Všeobecné podmínky užívání portálu "BEZ KŘÍDY"

Článok 1

Definície pojmov


 1. Portál „bezkriedy.sk“ prestavuje internetový systém slúžiaci Žiakom.


 1. Portál „komensky.sk“ prestavuje internetový systém slúžiaci Rodičom, ktorý zároveň slúži na vytvorenie internetového konta Rodiča a internetového konta Žiaka zo strany Rodiča.


 1. Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43 908 977, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 21078/V.


 1. Virtuálna knižnica“ je internetový systém slúžiaci Učiteľom, ktorý poskytuje Poskytovateľ na portáli www.zborovňa.sk.


 1. Školou“ sa pre účely týchto všeobecných podmienok rozumie základná alebo stredná škola, ktorá má s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice.


 1. Učiteľ“ je pedagogický zamestnanec školy, ktorý má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice medzi Poskytovateľom a školou prístup do Virtuálnej knižnice a oprávnenie používať Virtuálnu knižnicu.


 1. Žiak“ je dieťa, ktoré navštevuje Školu


 1. Rodič“ je zákonný zástupca Žiaka, ktorý v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov zastupuje maloleté dieťa.


 1. Používateľ“ predstavuje Rodiča a Žiaka, ktorí na základe registrácie využívajú portál bezkriedy.sk a komensky.sk.Článok 2

Registrácia používateľov


 1. Učiteľ odovzdá prístupové údaje Rodiča na portál komensky.sk priamo Rodičovi.


 1. Rodič po zadaní prístupových údajov a po zadaní svojho e-mailového konta obdrží potvrdzovací e-mail spolu s prístupovým menom a heslom Rodiča a Žiaka na portál bezkriedy.sk a komensky.sk.


 1. Registráciou na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk. Rodič súhlasí so všeobecnými podmienkami používania portálu bezkriedy.sk a komensky.sk. a zaväzuje sa ich dodržiavať. Meno a heslo internetového konta Žiaka nie je možné zmeniť inou osobou, ako je Rodič alebo Poskytovateľ. Rodič spravuje internetové konto Žiaka v súlade s týmito podmienkami používania tak, aby zo strany Rodiča a Žiaka nedochádzalo k porušeniu povinnosti používateľov zakotvených v článku 4 týchto všeobecných podmienok.


 1. Registráciou Žiaka zo strany Rodiča, Rodič súhlasí s tým, aby Žiak využíval portál bezkriedy.sk so všetkými dostupnými službami, ktoré portál bezkriedy.sk poskytuje. Rodič je oprávnený a zároveň povinný kontrolovať obsah internetového konta Žiaka tak, aby nebol v rozpore s povinnosťami používateľa uvedených v článku 4 týchto podmienok používania.Článok 3

Zrušenie registrácie


 1. Používatelia berú na vedomie, že v prípade, ak Žiak prestane navštevovať Školu, internetové konto tohto Žiaka a jeho Rodiča bude zrušené Poskytovateľom ku dňu ukončenia dochádzky na Škole.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi na portál bezkriedy.sk a komensky.sk, ktorý porušuje tieto podmienky používania, povinnosti používateľa špecifikované v článku 4 alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky alebo ktorý svojím správaním a konaním obťažuje ostatných používateľov a ktorý koná v rozpore s oprávneným záujmom Poskytovateľa.


 1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk. v prípade, ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice uzatvorenou medzi Školou a Poskytovateľom, ku dňu ukončeniu tohto zmluvného vzťahu.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje oprávnenie zrušiť registráciu Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk. na základe vlastného uváženia, bez predchádzajúceho upovedomenia, resp. súhlasu Rodiča, a to aj bez uvedenia dôvodu.Článok 4

Povinnosti používateľov


 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk. sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, so všeobecnou morálkou, a žiadnym spôsobom nesmie:


 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,


 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,


 • otvorene alebo skrytou formou propagovať návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie), fajčenie, užívanie jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,


 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,


 • odosielať príspevky s erotickým obsahom,


 • propagovať detskú pornografiu,


 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,


 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,


 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech,


 • správať sa urážlivo k ostatným používateľov portálu bezkriedy.sk a komensky.sk a svojím konaním a správaním ich obťažovať,


 • konať v rozpore s oprávnenými záujmami Poskytovateľa


 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.


 1. Každý Rodič preberá zodpovednosť za svoje príspevky a za príspevky Žiaka sám a dobrovoľne. Zároveň súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk. na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


 1. Používatelia berú na vedomie, že internetový portál bezkriedy.sk a komensky.sk. nebude dostupný nepretržite a je možná jeho krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby portálu.


 1. Používatelia sa registráciou ako používatelia portálu bezkriedy.sk a komensky.sk. zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám používateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo zmeniť.


 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstrániť príspevky, informácie od Rodiča a Žiaka na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk, ak svojim obsahom urážajú, resp. obťažujú ostatných Používateľov alebo smerujú proti záujmom Poskytovateľa.


Článok 5

Zodpovednosť za škodu


 1. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľom, alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Virtuálnej knižnice.


 1. Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:


 • škodu, ktorá vznikla používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov Virtuálnej knižnice podľa týchto Podmienok používania portálu portál bezkriedy.sk a komensky.sk iným/inými používateľmi;


 • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla používateľa; • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do portálu Bez kriedy, pozastavením služieb portálu portál bezkriedy.sk a komensky.sk, zmenou v službách portálu Bez kriedy, alebo stratou údajov zverejnených v portáli portál bezkriedy.sk a komensky.sk; • škodu spôsobenú zrušením prístupu používateľa na portál portál bezkriedy.sk a komensky.sk zo strany poskytovateľa.


 1. Za škodu, ktorá používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou portálu bezkriedy.sk a komensky.sk v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov portálu portál bezkriedy.sk a komensky.sk podľa týchto Podmienok používania iným/inými používateľmi, zodpovedajú používatelia, ktorí povinnosť porušili.


Článok 6

Odplata


 1. Služby poskytované Poskytovateľom na portáli portál bezkriedy.sk a komensky.sk sú bezplatné.Článok 7

Ochrana osobných údajov


 1. Registráciou Rodič udeľuje poskytovateľovi svoj výslovný a dobrovoľný súhlas na poskytnutie, použitie a spracovanie osobných údajov Rodiča a Žiaka v rozsahu meno, priezvisko, (ďalej aj ako „Osobné údaje“), v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvných a zákonných povinností Poskytovateľa.


 1. Registráciou Rodič vyhlasuje, že Osobné údaje, ktoré poskytol do informačného systému poskytovateľa sú pravdivé a ich zmenu bez zbytočného odkladu oznámi poskytovateľovi.


 1. Registráciou Rodič zároveň vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 10 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a bol poučený o právach dotknutej osoby, ako aj o dobrovoľnosti poskytnutia Osobných údajov.Článok 8

Záverečné ustanovenia


 1. Používatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že si vyhradzuje právo tieto podmienky používania portálu bezkriedy.sk a komensky.sk. meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle oznámeným používateľom.


 1. Oznámením v zmysle ods. 7.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme na portáli bezkriedy.sk a komensky.sk..


 1. Používatelia berú na vedomie, že Poskytovateľ je kedykoľvek oprávnený zrušiť portál bezkriedy.sk a komensky.sk., pričom pri takomto zrušení portálu budú Poskytovateľom zrušené aj založené internetové kontá Rodiča a Žiaka.


 1. týchto Podmienok používania portálu bezkriedy.sk a komensky.sk. nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2011.